P1135486 Simon

Uppdatering från styrelsen

2023-04-14

Som ett led i styrelsens ambition att hålla medlemmar och andra med intresse för föreningen väl informerade lämnas följande uppdatering om det pågående styrelsearbetet och relaterade beslut.

 • Med anledning av föreningens situation har styrelsen sedan årsmötet hållit ordinarie styrelsemöten en gång per vecka istället för som brukligt en gång per månad. Vi planerar att göra så fram till det kommande extra årsmötet.
 • Styrelsen har valt att tillsvidare avvakta med beslut om datum för det extra årsmötet för att på så sätt ge valberedningen tillräckligt med tid för att hitta lämpliga kandidater. Det är väsentligt att det vid det extra årsmötet kan väljas en fulltalig styrelse. Ett beslut om tillfälle för det extra årsmötet är dock att vänta i närtid.
 • Styrelsen har beslutat att välja in Sofie Petersson som adjungerad ledamot fram till det extra årsmötet. Beslutet ska ses i ljuset av vår ambition att skapa en effektiv organisation och att tillvarata föreningens ideella krafter samt att inom ramen för detta etablera ett produktivt kommittéarbete som kan stötta upp den avlönade organisationen. Sofie är utbildad idrottsvetare och idrottslärare vid Linnéuniversitetet i Växjö med studier bland annat inom ämnesområdena föreningslära, organisationsutveckling, ekonomistyrning och projektledning. Varmt välkommen Sofie! 
 • I arbetet med att förbättra föreningens relationer med leverantörer, partners och det lokala näringslivet övergår vi från en fas av intern informationsinsamling och strukturering till en fas som istället präglas av extern informationsinhämtning och dialog.
 • I syfte att få överblick och kontroll över föreningens kostnader har styrelsen beslutat om och implementerat interna rutiner för ökad kostnadskontroll. Rutinerna innebär bland annat följande.
  • Alla köp för föreningens räkning kräver ett föregående godkännande.
  • Endast föreningens kassör får slutattestera fakturor samtidigt som föregående attestering endast får hanteras av viss för respektive kostnadsområde ansvarig person.
  • Generellt och i enlighet med föreningens stadgar gäller att föreningen tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt. I enlighet med styrelsens beslutade rutiner gäller detta med tillägget att avtal som innebär kostnad för föreningen tecknas av kassören och minst en ytterligare styrelseledamot. 
 • Ta gärna del av intervjun med Viljo Petersson Dahl för en uppdatering kring det arbete som i övrigt pågår avseende föreningens ekonomihantering och relaterade rutiner.
 • För att ge medlemmar och andra med intresse för föreningen möjlighet till kontinuerlig insyn i föreningens ekonomiska status kommer styrelsen att utöka föreningens ekonomiska rapportering. I enlighet med detta avser styrelsen att under 2023 lämna en ekonomisk halvårsrapport för att fr.o.m. 2024 övergå till tertial- eller kvartalsrapportering.
 • Mängden av kreativa förslag, konstruktiva synpunkter och stöttning i övrigt som styrelsen fått till sig sedan årsmötet överträffar alla våra förväntningar. Detta ger oss energi i vårt fortsatta arbete med att säkerställa föreningens verksamhet och att ge den - och alla de barn, ungdomar, ledare, spelare, anställda och ideella krafter som utgör vår förening - bästa möjliga förutsättningar. Föreningen är beroende av omgivningens fortsatta stöd och uppmanar bland annat till följande.

Vi träffar er allra helst redan nu på måndag, den 17april, kl. 19.00 då vårt herrlag tar emot Gefle IF på Stadsparksvallen!  

 

Styrelsen i Jönköpings Södra IF

Fler nyheter

Till alla nyheter