20221011 18.18.54 1462 Print

Uppdatering kring föreningens ekonomiska situation

2023-05-23

I anslutning till föreningsstämman presenterades föreningens årsredovisning för verksamhetsåret 2022. Av årsredovisningen framgick bland annat följande angående föreningens ekonomiska situation:

- Negativt eget kapital om ca 5,5 miljoner kronor.
- Kort- och långfristiga skulder uppgående till ca 16 miljoner kronor.
- Avsaknad av likvida medel.

Styrelsen har sedan det konstituerande styrelsemötet särskilt ägnat sig att åt att skapa struktur i föreningens ekonomi med avsikt att med så god tillförlitlighet som möjligt fastställa och analysera det ekonomiska nuläget samt prognostisera ekonomin för innevarande och kommande verksamhetsår. Efter att ett omfattande sådant arbete genomförts kan det sammanfattningsvis sägas inte ha identifierats några väsentliga förmildrande omständigheter men däremot omständigheter som förstärker allvaret i föreningens ekonomiska situation. Vad gäller innevarande och kommande verksamhetsår försvåras situationen särskilt av anståndsgivna skulder, att vissa framtida intäkter är förbehållna annan samt att föreningen är bunden av några påtagligt kostnadsdrivande avtal som löper under lång tid och som föreningen inte ensidigt kan säga upp.

Sammantaget befinner sig föreningen i en ohållbar ekonomisk situation som är att betrakta som djupgående, allvarlig och akut. Sedan det konstituerande styrelsemötet pågår emellertid ett oavbrutet arbete med att utvärdera och vidta varje åtgärd som kan förbättra föreningens ekonomiska situation. Över tid bedöms åtgärderna få önskad effekt och innebära en nödvändig omställning vad avser föreningens ekonomi men däremot bedöms åtgärderna i sig inte vara tillräckligt omfattande och ha tillräckligt snar effekt för att på kort sikt rädda föreningens verksamhet. Styrelsen arbetar därför nu med en åtgärdsplan innehållande följande tre moment:

  1. Ytterligare kostnadsbesparande och intäktsdrivande åtgärder
  2. Skuldkonvertering avseende föreningens befintliga skulder
  3. Externa kapitaltillskott

Styrelsens bedömning är att föreningens fortsatta verksamhet är avhängigt genomförandet av samtliga moment i åtgärdsplanen samt att genomförandet av respektive moment dessutom var för sig måste ge en positiv påverkan på föreningens ekonomi med vissa betydande belopp. Värt att notera är att till skillnad från en lånefinansierad verksamhet är åtgärdsplanen avsedd att på ett genomgripande sätt skapa ett friskt och stabilt fundament för föreningen att bygga en hållbar framtida verksamhet på.

Styrelsen vill avslutningsvis understryka betydelsen av att föreningen i alla avseenden nu kommer samman. Föreningens situation är mycket allvarlig men med gemensamma krafter, hårt arbete och kloka beslut kan vi se till att vara den trygga, välmående och framgångsrika förening vi vill att den ska vara.

Styrelsen i Jönköpings Södra IF

 

Fler nyheter

Till alla nyheter