Love Damberg 20230512 094

Föreningen i mål med flera punkter i åtgärdsplanen

2023-08-18

Sedan en tid tillbaka har Jönköpings Södra arbetat intensivt för att komma till rätta med den uppkomna ekonomiska situationen i enlighet med den åtgärdsplan som tidigare presenterats. Till föreningens glädje kan konstateras att flera av de målsättningar som sattes upp som nödvändiga i åtgärdsplanen nu uppnåtts. Detta gäller bland annat i förhållande till målen om extra kapitaltillskott genom ett externt nätverk av företag i regionen.

När det stod klart vilka utmaningar Jönköpings Södra stod inför tog den nytillträdda styrelsen fram en omfattande åtgärdsplan, i syfte att föreningen skulle kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet och behålla sin plats i Superettan. Åtgärdsplanen innehöll bland annat delar som interna kostnadsreduceringar, externt kapitaltillskott, skuldkonvertering samt medlems- och supporterkampanjer. Efter ett intensivt arbete under sommaren så är det glädjande att kunna informera om att målsättningarna avseende skuldkonvertering hos befintliga fordringsägare, samt kapitaltillskott från ett nyetablerat externt nätverk kan betraktas som uppnådda. I särskilt skuldkonverteringsdelen kommer dock ett visst arbete, som bedöms väsentligt för föreningen, i avgränsade delar fortgå. Härutöver har betydande arbete relaterat till föreningens interna kostnader genomförts. Även om det finns en viss fördröjd effekt relaterat till vissa av de vidtagna åtgärderna, bedöms de vara betydelsefulla för såväl innevarande verksamhetsår som för att skapa en kontrollerad ingång i kommande verksamhetsår.   

”Det är imponerande vilket engagemang det finns kring Jönköpings Södra och på vilket sätt regionens företag har ställt upp på föreningen. Genom ett initiativ och efterföljande täta kontakter så väcktes ett nätverk av företag till liv igen, där alla brinner för Jönköpings Södra och dess verksamhet. Nätverket med dess lokalt förankrade sammansättning är precis vad som eftersökts och vad jag bedömer vara gynnsammast möjliga för föreningen och dess fortsatta verksamhet”, säger Henning Albertsson, ordförande i Jönköpings Södra.

Nätverket, och dess initiativtagare, har på ett väsentligt sätt bidragit till styrelsens arbete med att minska föreningens skuldbörda samt att förhandla med leverantörer och omförhandla befintliga leverantörsavtal, för att på så sätter återupprätta en stabilitet i föreningen. Den grupp av företag som ingår i nätverket har som målsättning att stödja föreningen med kapital och stöd under en treårsperiod, vilket är den period som bedöms krävas för att genomföra nödvändiga förändringar och utveckling.

I dagsläget består nätverket av 15 företag, och fler håller på att ansluta. Inom kort kommer föreningen att presentera alla de företag som ingår i nätverket och tydliggöra formen för samarbetet.

”Vi i nätverket brinner för Jönköpings Södra och dess verksamhet. Vi alla tycker det är viktigt för Jönköping som stad och region att det finns fotbollsverksamheter som erbjuder både elit- och breddverksamhet. De hörnstenar som den nuvarande styrelsen bygger verksamheten på (stark lokal förankring, gedigen ungdom- och akademiverksamhet, balanserat risktagande och elitfotboll) ligger väl i linje med hur vi i nätverket ser på vad som är viktigt för att bygga en långsiktigt bra föreningsverksamhet”, säger Niclas Ekblad, en av initiativtagarna till nätverket och VD på Huset invest.

”Även i arbetet med att minska föreningens skuldsättning för att skapa en långsiktig stabilitet har styrelsen haft ett stort stöd av Niclas och andra representanter i nätverket. Glädjande nog kan jag konstatera att vi har kommit väldigt långt i detta arbete. I dagsläget har vi funnit lösningar med ett trettiotal samarbetspartners och vi är mycket tacksamma över hur över hur dessa partners har konverterat bort delar av skuldbördan. I dagsläget kvarstår i princip bara två väsentliga fordringsägare (Swedbank och Jönköpings Kommun) men med dessa finns en konstruktiv pågående diskussion och vår förhoppning är att vi även där inom kort funnit lösningar”, berättar föreningens ordförande Henning Albertsson vidare.

”Som jag tidigare informerat om kräver vår åtgärdsplan hög måluppfyllelse inom samtliga områden för att klara av räddningsoperationen och därför är det naturligtvis skönt att vissa väsentliga delar faller på plats. Detta ger oss mycket energi in i kvarvarande områden så att även dessa punkter kan stängas och att vi tillsammans kan fortsätta uppbyggnaden av sund och välskött verksamhet som vi kan känna stolthet över”, avslutar Henning Albertsson.  

Fler nyheter

Till alla nyheter